TOP
สมัครสมาชิกใหม่
สมาชิกที่สมัครใหม่รออนุมัติภายใน 24 ชั่วโมง
กรุณาเลือกรูปแบบไอดีที่ต้องการสมัคร
ID KID
อายุต่ำกว่า 18 ปี สมัครฟรี
ID STANDARD
ค่าเช่า system รายปี ฿600
ID PREMIUM
ค่าเช่า system รายปี ฿1,000
+รับเพิ่ม commission
สมัครสมาชิกโปรดกรอกข้อมูลด้านล่าง
ผู้แนะนำ : Webmaster
โปรดตรวจสอบชื่อผู้แนะนำ ก่อนทำการสมัคร
นาย   นางสาว   นาง  
ด.ช.   ด.ญ.
อื่นๆระบุ

08xxxxxxxx
ชื่อ-นามสกุล ในรูปสมุดบัญชี ต้องตรงกับบัตรประชาชน


โปรดระบุรหัสให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง (ไม่เกิน 10 ตัวอักษร)

ใส่รหัสที่ท่านเห็น

เงื่อนไขข้อตกลงของการสมัครสมาชิก และกฏระเบียบ
1. การสมัครสมาชิกเพื่อขอเช่าระบบรายปี เมื่อบริษัทได้อนุมัติการเป็นสมาชิกแล้วนั้น สมาชิกจะไม่สามารถ ขอคืนค่าสมาชิกได้ทุกกรณี โปรดตัดสินใจก่อนทำการสมัคร
2. อายุเกิน 18 ปี แต่สมัครไอดี KID ข้อมูลของท่านจะถูกแบนจากระบบไม่สามารถใช้สมัครได้อีก
3. รูปภาพหลักฐานต่างๆ ต้องมีขนาดใหญ่ อ่านได้ชัดเจน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
4. ข้อมูลบัญชี รับเฉพาะ 4 ธนาคาร ตามรายละเอียดด้านล่างเท่านั้น
5. การนับจำนวน IP เพื่อจ่ายเป็นผลตอบแทน ถือเป็นสิทธิ์ในการตัดสินใจของทางบริษัท การปรับจำนวน IP ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า


กฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติในฐานะสมาชิก Traffic-sharing
1. พึงยึดมั่นในกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของสมาชิกอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติจะเป็นผลให้เกิดการเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิก
2. ต้องมีความจริงใจในการพูดถึงแผนการดำเนินงาน และรายได้ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก
3. ต้องไม่ชักชวนผู้สมัครอื่นให้เปลี่ยนสายงาน
4. การชักชวนผู้สมัครเข้าร่วมสายงานต้องมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบ ต้องให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา และแนะนำแนวทางในการทำงานที่ถูกต้องแก่สมาชิกที่ตนชักชวนเข้าร่วมสายงานด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง
5. ในการสมัครสมาชิกต้องชักชวนผู้ที่บรรลุนิติภาวะเท่านั้น หรือต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม เงื่อนไขการสมัครสมาชิก จะต้องมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่หากยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม เพราะการเป็นสมาชิก Traffic-sharing ต้องมีความรับผิดชอบในหลายๆ ด้าน เช่น การทำนิติกรรม การบริหารสายงาน การบริหารการเงิน การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติ เป็นต้น
6. ต้องไม่ละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้าและชื่อเรียกทางการค้าของ บริษัท ซีพีซี แอด จำกัด

กฎระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับเว็บไซต์คอมพิวเตอร์
    ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โซเซียลมีเดีย ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย กลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวัน ดังนั้น สมาชิกพึงระลึกเสมอว่าการโพสต์ การนำเสนอข้อมูล หรือการใช้ข้อมูลของท่านที่เกี่ยวกับบริษัททางอินเตอร์เน็ต ทางโซเซียลมีเดีย จะต้องไม่รบกวนผู้อื่น และอยู่ภายใต้กฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของสมาชิก รวมทั้งต้องไม่ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 บริษัทจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อความผิดใดๆ ที่ท่านได้กระทำลงไปทั้งสิ้น สมาชิกสามารถทำโฮมเพจส่วนตัวของตนเอง เพื่อการแบ่งปันเรื่องราว ข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ของท่านได้ แต่ท่านพึงระมัดระวังมิให้โฮมเพจของท่านมีลักษณะของการกระทำผิดต่อกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของสมาชิกหรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เช่น
1. ไม่กระทำการใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินหรือต่อชื่อเสียง
2. ไม่กล่าวอ้างหรือนำเสนอข้อมูลที่เกินเลยกว่าความเป็นจริง และเจตนาให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อบริษัท
3. ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
4. ไม่ละเมิดสิทธิเรื่องเครื่องหมายการค้าของบริษัท ซีพีซี แอด จำกัด ห้ามใช้รูปภาพ หรือตัดต่อข้อความใดๆ ของบริษัท ตลอดจนห้ามทำลิงค์กับบริษัท โดยมิได้รับอนุญาต หรือเจตนาให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด และสร้างความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้ สมาชิกต้องพึงระลึกเสมอว่าการนำเสนอหรือใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางอินเตอร์เน็ต ทางโซเซียลมีเดียนั้นสามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้อง ทั้งต่อกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของสมาชิก ตลอดจนอยู่ในกรอบของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อให้ทุกๆ คน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ได้รับความเป็นธรรม และยังคงดำรงไว้ซึ่งสิทธิและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน

การกระทำของสมาชิก ที่นำไปสู่มาตรการลงโทษ
1. สมาชิกฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของบริษัท
2. สมาชิกได้กระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียต่อบริษัท
3. สมาชิกกระทำการอันเป็นเหตุให้บริษัทเสียหายในการประกอบกิจการ
4. สมาชิกกระทำการโดยทางตรง หรือทางอ้อม ที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายในการประกอบกิจการหรือทำความเสียหายแก่สายงานสมาชิกโดยรวม
5. สมาชิกได้ปกปิด แจ้ง หรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวสมาชิก หรือข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ปลอม หรือใช้เอกสารปลอม เพื่อประโยชน์เกี่ยวด้วยการสมัคร การชักชวนสมาชิก หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดนำมาซึ่งความเสียหายต่อบริษัท และสายงานสมาชิกโดยรวม

มาตรการลงโทษ
    เมื่อบริษัทมีดุลยพินิจอย่างเด็ดขาดตัดสินว่าสมาชิกละเลยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติ บริษัทฯ มีสิทธิบังคับใช้มาตรการต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้ทุกข้อ หรือข้อหนึ่งข้อใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
1. แจ้งให้สมาชิกทราบ ว่ากล่าวตักเตือน ส่งหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ระงับการจ่ายค่าผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
3. เพิกถอนการเป็นสมาชิก
4. มาตรการอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร

การเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิก
    การเพิกถอน หมายถึง การสิ้นสุดและระงับสถานภาพการเป็นสมาชิกของบุคคลหนึ่งอย่างสมบูรณ์พร้อมกับสิทธิที่จะได้รับรายได้อื่นใดจากบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกได้ทันที เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้
1. สมาชิกให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในใบสมัคร
2. สมาชิกรบกวนและสร้างความเดือดร้อนรุนแรงให้กับบริษัท ทั้งในสายงานตนเอง และสายงานคนอื่น
3. สมาชิกให้ร้ายหรือทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร และบริษัทอย่างที่ไม่สามารถแก้ไขได้
4. สมาชิกแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ หรือแผนการจ่ายค่าตอบแทน โดยบิดเบือนอย่างร้ายแรง และไม่อาจแก้ไขด้วยบทลงโทษอื่น
5. สมาชิกฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อหนึ่ง และไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่ฝ่าฝืนกฎนั้นตามที่แจ้งแก่บริษัทไว้ได้
6. สมาชิกฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติ เกินกว่า 1 ครั้ง หรือกระทำผิดซ้ำคำเตือน
7. กรณีอื่นๆ ที่บริษัทเล็งเห็นว่าก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

การสิ้นสุดสถานภาพการสมาชิก
1. กรณีลาออก สมาชิกสามารถยื่นขอลาออกจากการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลา โดยจะต้องยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและยื่นด้วยตนเอง หรือส่งจดหมาย หรือแจ้งความประสงค์ในการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง มายังบริษัท และในช่วงเวลาที่ลาออกจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทได้ สมาชิกที่ขอลาออกแล้ว ท่านจะสามารถยื่นขอสมัครเป็นสมาชิกใหม่ได้อีกครั้ง หลังจากครบ 6 เดือน นับจากวันที่ลาออก ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับสมัครเป็นสมาชิกทุกกรณี
2. กรณีถูกปลดออกจากการเป็นสมาชิก กรณีนี้ไม่สามารถสมัครสมาชิกได้อีกต่อไป
  ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขข้อตกลงของ Traffic-Sharing.com
  ยืนยันผู้แนะนำ : Webmaster
การจ่ายเงิน
•  สมาชิกสามารถแจ้งถอนยอดเครดิต และคอมมิชชั่น ได้ทุกวันที่ 1- 5 ของเดือน ตัดรอบเวลา 12.00 น.
•  บริษัทฯ จะทำการโอนเงินวันที่ 6 ภายในเวลา 24.00 น. ของวันทำการ วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ถ้าติดวันหยุดบริษัทฯ จะทำการโอนเงินในวันทำการถัดไป
bank
qrcode
กรณีส่งเอกสารแนบไฟล์ไม่ผ่าน
ให้แจ้งผ่าน Line ID